logo
Handlekurv
0

Bakery photo

Åpenhetsloven

Valaker Bakeri og Konditori AS

Valaker Bakeri & Konditori startet sin historie med Gyda og Malvin Valaker i 1957 i den lille bygda Søvik på Sunnmøre. Valaker Bakeri driver, per november 2023, 14 bakerier/utsalg i Søvik, Ålesund, Vestnes, Molde, Ulsteinvik og Fosnavåg under merkevarene Valaker og Braud. Varene som selges i våre butikker er i størst mulig grad bakt fra grunnen i våre butikker. Vi produserer og en rekke produkter for flere norske dagligvarekjeder i vårt konditori i Søvik.


Valaker Bakeri og Konditori er medlem av kjeden Din Baker som har inngått flere av innkjøpsavtalene vi benytter. Vi benytter større norske leverandører på både råvarer og emballasje som også har fokus på bærekraft og etterlevelse av Åpenhetsloven. Vi har også utviklet systemer for HMS og matsikkerhet for bakeriutsalgene i hht. norsk regelverk.


Valaker Bakeri og Konditori AS skal bidra til at våre bakerier opptrer ansvarlig både i forhold til sine lokale omgivelser, bærekraftig innkjøp og reduserte utslipp. Dette gjør vi blant annet gjennom å utvikle og selge grovere og sunnere produkter, redusert bruk av plastemballasje, sette fokus på matsvinn ved å bruke matreddingsapper og reduksjon av utslipp fra fossile kjøretøy. Vi skal også sette søkelys på menneskerettigheter og ansvarlighet i hele verdikjeden.

Åpenhetslovens formål


Lovens formål er å forebygge at norske virksomheter bidrar til menneskerettighetsbrudd eller uholdbare arbeidsforhold i sin verdikjede. Loven regulerer ikke norske arbeidsforhold eller menneskerettigheter, men tar sikte på å motvirke uholdbare arbeidsforhold og menneskerettighetsbrudd i den tredje verden. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Valaker sitt arbeid med åpenhetsloven


Valaker Bakeri og Konditori AS er omfattet av Åpenhetsloven. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger med særlig fokus på innsatsfaktorer med opprinnelse utenfor Norge. Loven innebærer at interessenter skal gis innsyn i disse vurderingene. Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi omfattes av denne loven og har dermed systematisert arbeidet for å sikre oppnåelse av lovens formål.


Når det gjelder innkjøp av maskiner og andre tekniske innsatsfaktorer kjøpes disse enten i Norge eller i andre land i EU/EØS området. For disse innkjøpene kan en legges til grunn der ikke er nevneverdige brudd på kravet om anstendige arbeidsforhold og de andre hensyn loven skal ivareta.

Når det gjelder råvarer og andre innsatsfaktorer er situasjonen en annen, norsk bakeribransje benytter en rekke råvarer fra land som er produsert i den tredje verden. Det er ikke mulig for det enkelte bakeri å kontrollere at denne produksjonen skjer innenfor de standarder åpenhetsloven krever.


Åpenhetsloven forutsetter regelmessige aktsomhetsvurderinger, som skal stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har derfor definert de mest kritiske leverandørene i forhold til dette og satt i system et arbeid for rapportering fra- og oppfølging av viktige leverandører. Aktsomhetsvurderingene innebærer at det er en kontinuerlig prosess fra oss og våre leverandører. Og vi sammen med vår innkjøpsorganisasjon, Din Baker, stiller vi krav til våre leverandører at de på tilsvarende måte påser at åpenhetslovens standarder følges. Nederst på siden vil alle kunne finne linker til våre leverandører som viser hvordan disse gjennomfører aktsomhetsvurderingen og øvrige tiltak som er iverksatt.

Åpenhetsloven


  • Vi har forankret ansvarlighet i styret og etablert våre retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
  • Vi skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Vi skal oppfordre alle leverandører og forretningspartnere om å bidra til anstendige arbeidsforhold og respektere menneskerettigheter
  • Vi opptrer ansvarlig ved å stille krav og innhente opplysninger ved inngåing av nye avtaler. Vi har få og store leverandører som har FSSC -/ ISO sertifiseringer eller tilsvarende.
  • Vi stiller krav til og forventer at våre leverandører og andre forretningspartnere gir sine ansatte lønn til å leve av og ikke diskriminerer.
  • Vi stiller krav til og forventer at våre leverandører og andre forretningspartnere ikke driver med barnearbeid og tvangsarbeid.
  • Vi utfører aktsomhetsvurderinger i henhold til krav i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
  • Vi skal avdekke eventuelle negative konsekvenser av vår virksomhet ved å stille krav til våre leverandører, og utføre aktsomhetsvurderinger for å unngå og forårsake eller bidra til negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.
  • Vi forplikter oss til å høre og behandle alle henvendelser eller klager som vi mottar fra berørte interessenter.
  • Informasjonskravet i lovverket innebærer at du kan be oss om å redegjøre for arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Dette kan du gjøre ved å sende e-post til post@valaker.as, hvor du vil få svar på dine spørsmål.

Våre leverandører